Get upto 50% discount on all products

Medicine

PREGEB M 75 CAPSULE

Methylcobalamin(750mcg),Pregabalin(75mg)-Capsules

10 capsules

Torrent Pharmaceuticals Ltd
Medicine
MRP

127.00

Discount

15%

You Save

19.05

You Pay

107.95

Added To Cart!

PRODUCT DETAILS

Salt- Methylcobalamin,

Pregnancy Category-A

Description:

Methylcobalamin is a naturally occurring and pure form of Vitamin B12. It is taken to regulate certain vital bodily functions like cell multiplication, blood formation, and protein synthesis. It is used to treat Vitamin B12 deficiency in people with Pernicious Anemia.

Side effects :
If any of the following side effects occur while taking this medicine, please check with your doctor immediately:

Major -
• Nausea and vomiting
• Diarrhea

Minor -
• Dizziness
• Headache
• Skin rash

Alcohol Alert:
You are advised to reduce the intake of alcohol while taking this medicine. please consult your doctor.

Warning during Pregnancy:
Use of this medicine is not recommended unless absolutely necessary. There is a lack of conclusive evidence from the study on humans. It is advised to consult the doctor.

Warning to Breast-feeding mothers:
This medicine can be taken by women who are breastfeeding. However, the daily recommended amount should not be exceeded. You are advised to consult a doctor before taking this medicine.

Salt- Pregabalin

Description:

Pregabalin is an anti-epileptic drug, also called an anticonvulsant. It works by slowing down impulses in the brain that cause seizures. Pregabalin also affects chemicals in the brain that send pain signals across the nervous system. Pregabalin is used to control seizures and to treat fibromyalgia. It is also used to treat pain caused by nerve damage in people with diabetes (diabetic neuropathy

Side effects :
If any of the following side effects occur while taking this medicine, please check with your doctor immediately:

Major-
• Difficult or labored breathing
• shortness of breath
• tightness in the chest

Minor-
• Accidental injury
• bloating or swelling of the face, arms, hands, lower legs, or feet
• blurred vision

Alcohol Alert:
Avoid or limit the use of alcohol while taking this medicine. please consult your doctor.

Warning during Pregnancy:
Use of this medicine during pregnancy is not recommended unless absolutely necessary. It should be used only when no other alternatives are capable of producing the desired results. please consult your doctor.

Warning to Breast-feeding mothers:
Use of this medicine by breastfeeding women is not recommended. However, if it becomes necessary to use this medicine, then breastfeeding should be discontinued.please consult your doctor before using this medicine.

Disclaimer

Although we have made all possible attempts to ensure that the above information is correct, but we recommend that you do not use this information as a substitute for doctor's advice and prescription. We do not guarantee the accuracy of the above information.  In case of any doubt, please consult your doctor immediately. 

Methylcobalamin,

�र�भावस�था श�र�ण�-�

विवरण:

म�थिल��बलम�न वि�ामिन ब� 12 �ा स�वाभावि� र�प स� ह�न� वाला �र श�द�ध र�प ह�। यह ��शि�ा ��णन, र��त �ठन �र प�र���न स�श�ल�षण ��स� ��� महत�वप�र�ण शार�रि� �ार�य�� �� विनियमित �रन� �� लि� लिया �ाता ह�। �स�ा �पय�� प�रनासिस �न�मिया वाल� ल���� म�� वि�ामिन ब� 12 �� �म� �� �ला� �� लि� �िया �ाता ह�।

द�ष�प�रभाव :
यदि यह दवा ल�त� समय निम�नलि�ित द�ष�प�रभाव �त�पन�न ह�त� ह��, त� ��पया त�र�त �पन� �ि�ित�स� स� स�पर�� �र��:

प�रम�� -
• मतलà¥? à¤?र à¤?लà¥?à¤?à¥?
• दसà¥?त

�म���य -
• à¤?à¤?à¥?à¤?र à¤?ना
• सरदरà¥?द
• तà¥?वà¤?ा à¤?à¥? लाल à¤?à¤?तà¥?तà¥?

शराब �� साथ ��तावन� :
�प�� यह दवा ल�न� �� द�रान शराब �ा स�वन �म �रन� �� सलाह द� �ात� ह� ��पया �पन� ड����र स� सलाह ल��

�र�भावस�था �� द�रान ��तावन�:
�स दवा �ा �पय�� तब त� �न�श�सित नह�� ह� �ब त� �ि �वश�य� न ह�। मन�ष�य पर �ध�ययन स� निर�णाय� सा��ष�य �� �म� ह� ड����र स� परामर�श �रन� �� सलाह द� �ात� ह�

स�तनपान �रान� वाल� माता�� �� ��तावन�:
सà¥?तनपान à¤?रानà¥? वालà¥? महिलाà¤?à¤? दà¥?वारा यह दवा लà¥? à¤?ा सà¤?तà¥? हà¥?। हालाà¤?à¤?ि, दà¥?निà¤? à¤?नà¥?शà¤?सित राशि à¤?à¥? पार नहà¥?à¤? à¤?िया à¤?ाना à¤?ाहिà¤?। à¤?पà¤?à¥? यह दवा लà¥?नà¥? सà¥? पहलà¥? डà¥?à¤?à¥?à¤?र सà¥? परामरà¥?श à¤?रनà¥? à¤?à¥? सलाह दà¥? à¤?ातà¥? हà¥?। 

Salt- Pregabalin

विवरण:

प�र��ाबालिन �� ����-�पिल�प��ि� दवा ह�, �िस� ���ि�वल�ल�स��� भ� �हा �ाता ह�। यह मस�तिष�� म�� �व���� �� ध�मा �र�� �ाम �रता ह� �िसस� द�रा पड़ स�ता ह�। प�र��ाबालिन मस�तिष�� म�� रसायन�� �� प�रभावित �रता ह� �� त�त�रि�ा त�त�र म�� दर�द सि��नल भ��त� ह��। प�र��ाबालिन �� द�र� �� निय�त�रित �रन� �र फ़िब�र�मा�ल���� �ा �ला� �रन� �� लि� �पय�� �िया �ाता ह�। �स�ा �पय�� मध�म�ह (मध�म�ह न�य�र�प�थ�) �� ल���� म�� त�त�रि�ा ��षति �� �ारण ह�न� वाल� दर�द �ा �ला� �रन� �� लि� भ� �िया �ाता ह�

द�ष�प�रभाव :
यदि यह दवा ल�त� समय निम�नलि�ित द�ष�प�रभाव �त�पन�न ह�त� ह��, त� ��पया त�र�त �पन� �ि�ित�स� स� स�पर�� �र��:

प�रम�� -
• मà¥?शà¥?à¤?िल या à¤?ामयाब साà¤?स लà¥?नà¥?
• साà¤?सà¥?à¤? à¤?à¥? à¤?मà¥?
�ात� म�� ��ड़न

�म���य -
• दà¥?रà¥?à¤?à¤?ना मà¥?à¤? à¤?à¥?à¤?
• à¤?à¥?हरा, हाथ, हाथ, निà¤?लà¥? पà¥?र, या पà¥?रà¥?à¤? à¤?à¥? सà¥?à¤?न या सà¥?à¤?न  
• धà¥?à¤?धलà¥? दà¥?षà¥?à¤?ि

शराब �� साथ ��तावन� :
�स दवा �� ल�त� समय शराब �� �स�त�माल स� ब��� या स�मित �र�� ��पया �पन� ड����र स� सलाह ल��

�र�भावस�था �� द�रान ��तावन�:
�र�भावस�था �� द�रान �स दवा �ा �पय�� तब त� नह�� �िया �ाता �ब त� �ि �वश�य� न ह�। �स�ा �पय�� तब �िया �ाना �ाहि� �ब ��� �न�य वि�ल�प वा��ित परिणाम बनान� म�� स��षम नह�� ह�। ��पया �पन� ड����र स� परामर�श �र��

स�तनपान �रान� वाल� माता�� �� ��तावन�:
स�तनपान �रान� वाल� महिला�� द�वारा �स दवा �ा �स�त�माल �रना �न�श�सित नह�� ह�। हाला��ि, यदि यह दवा �ा �पय�� �रन� �� लि� �वश�य� ह�, त� स�तनपान ब�द �िया �ाना �ाहि�। �स दवा �ा �पय�� �रन� स� पहल� ��पया �पन� ड����र स� सलाह ल��

 à¤?सà¥?वà¥?à¤?रण

हाला��ि हमन� यह स�निश��ित �रन� �� सभ� स�भव प�रयास �ि� ह�� �ि �पर���त �ान�ार� सह� ह�, ल��िन हम �न�श�सा �रत� ह�� �ि �प �स �ान�ार� �� ड����र �� सलाह �र न�स��ा �� वि�ल�प �� र�प म�� न द��। हम �पर �� �ान�ार� �� स���ता �� �ार��� नह�� द�त� ह��। �िस� भ� स�द�ह �� मामल� म��, ��पया त�र�त �पन� �ि�ित�स� स� परामर�श �र��

Substitutes for PREGEB M 75 CAPSULE

Medicine

Why is Good Diet necessary to Stay Healthy

Medicine

Most Dangerous Seasonal Diseases to Worry About

Medicine

Aftereffects of Weight Loss Surgery

Medicine

Best Weight Gain Tips without Medication

Medicine

Efficient Health Nuggets to keep you fit for Life

Medicine

Methods to Reduce the Chances of Hypertension

Medicine

Vegetables to secure you from Seasonal Diseases

Medicine

Ayurveda Suggestions Everyone Should Adopt!

Medicine

Ways to detect diabetes at early stage

Medicine

Weight Loss Yoga Pose and their Practice Methods

Medicine

Delicious and Healthy Recipes for your 1-Year-Old

Medicine

Morning sickness – Symptoms and Cures